Sydkystens Vinduer - Velfac Vinduesmester

VELFAC GARANTIERKLÆRING

03.62-03.18 © 2001, 2018 VELFAC A/S ® VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group.
Følgende garantibestemmelser er gældende med virkning ved ordrer leveret fra 1. september 2013.
Ved leveringer fra før 30. august 2013, kontakt venligst VELFAC Serviceafdeling for den for ordren gældende garantierklæring.
Garantien omfatter: Garantiperiode

Vinduer, vinduesdøre, terrassedøre og skydedøre i følgende serier:

VELFAC200 ENERGY
VELFAC200i
VELFAC200 Helo
VELFACRibo alu
VELFACClassic alu
VELFACIn
VELFACEdge
10 år
Isoleringsruder generelt (jf. dog nedenfor) 10 år
VELFAC Ribo træ: vinduer, vinduesdøre og terrassedøre
VELFAC Classic træ: vinduer, vinduesdøre og terrassedøre
VELFAC 100: vinduer og altandøre
Facadedøre i træ og træ/alu (VELFAC Ribo, VELFAC Classic og VELFAC 600)
Bemærk! Dørplader og frisede fyldninger i træ skal males minimum hvert tredje år, eller efter behov, hvis der er skader
på overfladen for at garantien opretholdes

Aluminiumsdøre (VELFAC 500)

Persienneruder og ruder, der har påsatte og/eller ”indbyggede” elementer som fx blyruder og alarmsystemer
5 år
VELFAC elektriske produkter og kontrolsystemer (fx WindowMaster og elektriske persienneruder)
Tilbehør til facade- og aluminiumsdøre, herunder fx dørlukker, greb og cylindre 2 år
Levering af reservedele og opdateringer – gælder dog ikke VELFAC In og VELFAC 500 aluminiumsdøre 25 år efter
levering

Garanti:

1. Denne garanti er afgivet af VELFACA/S (CVR-nr. 24 34 72 14). Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller ufravigelig lovgivning evt. måtte have mod Deres leverandør/entreprenør eller mod VELFACA/S.

Vinduer/Døre

2. Såfremt De inden for garantiperioden beregnet fra VELFACA/S’ leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for VELFACA/S, som fremgår af denne garantierklæring. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet. Kan leveringstidspunktet ikke dokumenteres, forbeholder VELFACA/S sig
ret til at anvende fabrikationstidspunktet ved beregning af garantiperioden. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning
på produktet.
3. Såfremt De berettiget reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter VELFAC A/S sig til at udbedre fejlen eller om nødvendigt levere et nyt produkt uden beregning. VELFACA/S dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, lige som eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af produktet ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er VELFACA/S berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt.
4. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan VELFACA/S
vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning.
5. For så vidt angår vinduets trækomponenter, der er overfladebehandlet fra fabrik, henledes opmærksomheden på VELFACA/S’
Brugervejledning og ’’Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer’’ (Bilag 14 i VinduesIndustriens Tekniske
bestemmelser, som kan rekvireres hos VELFACA/S), som vil være gældende. Det er vigtigt, at vinduets udvendige flader vedlige
holdes ved afvaskning 2 gange årligt for at bevare overfladebehandlingens holdbarhed.
6. Malede hængsler, anverfer, stormkroge, stormjern mv., omfattes ikke af garantien. De gældende garantiforhold er således
begrænset til at omfatte funktionaliteten.

Isoleringsruder

7. Inden for garantiperioden – regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt – garanterer VELFACA/S, at isoleringsruder monteret
i døre/vinduer forbliver fri for støv og dug i rudens indre.
8. Garantien er betinget af, at:
• ruden er fabriksmonteret eller monteret af VELFAC servicemontør
• ruden i afstandsskinnen er forsynet med produktionstidspunkt (måned og år)
• ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden
• ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende
• ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæb-
ning eller anden overfladebehandling
• der er foretaget nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm
9. Garantien dækker ikke skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt, eller kemiske angreb på glasset.
10. VELFAC påtager sig ikke noget ansvar for ruder, der revner efter monteringen, medmindre det påvises, at brækagen skyldes
fejl ved den leverede isoleringsrude samt, at reklamation foretages inden 1 år efter levering.
11. Visuelle fejl vil blive bedømt i henhold til Glasindustriens regler for ”Termoruders visuelle kvalitet”, juli 2009.

Generelt

12. Såfremt De ønsker at påberåbe Dem fabrikations-/materialefejl, skal reklamation ske senest tre (3) måneder, efter at fejlen er
eller burde være opdaget. Reklamation kan ske til VELFACA/S eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet.
13. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fejl, der skyldes forhold, der ligger uden for normal anvendelse og brug.
Fejl, der eksempelvis kan henføres til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/entreprenør, kan ikke
gøres gældende over for VELFAC A/S med henvisning til denne garanti.
14. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende
eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening, jf. anvisningerne i gældende VELFAC Montage- og Brugervejledning.
15. Kondens uden for rudemellemrummet er naturligt forekommende og skyldes ikke en mangel ved produktet. Denne garanti
dækker derfor ikke kondensdannelse og/eller skader som følge af kondensdannelse, som forårsages af de fysiske forhold, hvor
produktet er installeret, herunder lokale isolerings- og ventilationsforhold, utilstrækkelig udluftning og/eller andre lignende
omstændigheder.
16. De i denne garantierklæring nævnte monterings-, betjenings- eller vedligeholdelsesvejledninger, tekniske bestemmelser
og/eller regler kan rekvireres ved henvendelse til VELFACA/S eller kan downloades fra www.VELFAC.dk
17. Denne garanti gælder alene for produkter, der befinder sig i Danmark.
03.62-03.18 © 2001, 2018 VELFAC A/S ® VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group.
Side 2 af 2

Lad os kontakte dig og snakke om mulighederne for nye vinduer og døre