Sydkystens Vinduer ApS, er de tømrer firma som specialiserer sig i Vinder og døre fra fx. Velux vinduer, Sweedoor Din dørmand, Velfac, Kastrup vinduet, Krone vinduet og mange flere. Vi kører rundt til alle typer kunder på hele Sjælland.

Sydkystens Vinduer ApS – Fløjterupvej 8 4030 Tune CVR-nr. 39386003
Tlf. 26800231 Mail. Sydkystensvinduer@gmail.com
Bank: Nykredit – Konto-nr. 8117-0004769710

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
1. Generelt
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, leverancer, med mindre anden skriftlig aftale herom forelægger mellem parterne.
1.2. I øvrigt er købelovens bestemmelser gældende, idet nærværende salgs- og leveringsbetingelser dog går forud for købeloven.
2. Tilbud/ ordrebekræftelser
2.1. Sælgers tilbud er bindende i 30 dage, med mindre andet skriftligt er aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse og kun denne er bindende.
2.2. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte.
2.3. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra sælgers leverandør.
3. Priser
3.1. Priser fremgår af sælgers tilbud eller fremsendte ordrebekræftelse.
4. Betaling
4.1. Der betales 100 % for varen Ved accept af tilbud og bestilling af varerne
4.2. Montagen: Betaling for montagen sker umiddelbart efter montagen er udført, jf. beskrivelse Der kan stilles krav om hel eller delvis forudbetaling af montagen.
4.3. Vedbetaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. Moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
4.4. Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummen, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
4.5. Ikke rettidig betaling: Sælger er berettiget til uden varsel at overgive sagen til inkasso ved advokat. Køber er pligtig at betale de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”bekendtgørelsen om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”

Sydkystens Vinduer ApS – Fløjterupvej 8 4030 Tune CVR-nr. 39386003
Tlf. 26800231 Mail. Sydkystensvinduer@gmail.com
Bank: Nykredit – Konto-nr. 8117-0004769710
5. Ejendomsforbehold
5.1. Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt.
6. Annullering og ændringer af ordre
6.1. Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændringer heri eller annullering heraf.
7. Vareprøver
7.1. Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, med mindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
8. Garanti
8.1. Sælger yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer.
8.2. Køber kan ikke overfor sælger rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, idet sælger alene videreformidler en sådan producentgaranti.
9. Levering
9.1. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for sælger, med mindre andet er skriftligt er aftalt.
9.2. Såfremt der aftalt fast leveringstidspunkt har sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde a) force majeure if. Punkt 14 b) Ved forsinkelse, som skyldes sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemand. C) Udsædvanligt vejrlig. D) Arbejdskonflikter uanset årsag. E) Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
9.3. Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køberanvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
9.4. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
9.5. Såfremt køber ikke opfylder de i punkt 9.4. anførte forpligtigelser, vil sælger være berettiget, men ikke forpligtiget, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering af elementer. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
9.6. Udgifter ved eventuelt ventetid i forbindelse med Sydkystens Vinduer ApS – Fløjterupvej 8 4030 Tune CVR-nr. 39386003 Tlf. 26800231 Mail. Sydkystensvinduer@gmail.com Bank: Nykredit – Konto-nr. 8117-0004769710 aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted dækkes af køber, ligesom køberdækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage
varerne til det aftalte leveringstidspunkt.
10. Reklamation ved ansvar for forsinkelse.
10.1. Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
10.2. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering.
11. Undersøgelsespligt og reklamation
11.1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug eller forarbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farvenuanceforskelle
ligger inden for det acceptable.
11.2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks, efter køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1)år.
11.3. Såfremt varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal køber sørge for at varerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montagen er påbegyndt. Dette gælder dog ikke såfremt sælger forestår montagen.
12. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden
12.1. Ved rettidig reklamation over mangler jf. 11.2. skal sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter sælgers valg.
12.2. Hvis sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering jf. punkt 12.1. inden for rimelig tid efter, (producentens leveringstid, samt tid til at bestille varer til om levering), at køber har reklameret i henhold til punkt 10 har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
12.3. Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af sælger for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.
12.4. Uanset det foregående, er sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r).
12.5. Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelser af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 12.3. og 12.4.foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen Sydkystens Vinduer ApS – Fløjterupvej 8 4030 Tune CVR-nr. 39386003 Tlf. 26800231 Mail. Sydkystensvinduer@gmail.com Bank: Nykredit – Konto-nr. 8117-0004769710 måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
12.6. Købers krav på afhjælpning, om levering eller ophævelse bortfalder, såfremt leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med sælgers anvisninger.
12.7. Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede varer.
13. Byggeleveranceklausul
13.1. Ved materialeleverancer til statsligt og statsstøttet byggeri samt til byggeri hvorom særlig aftale om udvidelse af ansvar perioden skriftligt er aftalt med sælger gælder desuden følgende regler:
13.2. Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5år efter aflevering af det byggeri hvori leverancen indgår. Ved Leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6år efter levering til køber Såfremt det må anses som godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarligt for mangler i det omfang sælgers egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang der følger af sælgers eget kontraktforhold med køber, herunder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Sælger anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftretten for Bygge – og anlægsvirksomhed.
14. Force Majeure
14.1. I tilfælde af at leveringen, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, drift forstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvis annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.
15. Produktansvar
15.1. Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger sælger ansvar for Sydkystens Vinduer ApS – Fløjterupvej 8 4030 Tune CVR-nr. 39386003 Tlf. 26800231 Mail. Sydkystensvinduer@gmail.com Bank: Nykredit – Konto-nr. 8117-0004769710 sådanne skader, og sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra sælger måtte forvolde, i der omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra sælgers side, og sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
15.2. I tilfælde hvor sælger er ansvarlig for produktskader, jf. pkt. 15.1.men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
15.3. I det omfang sælger, måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadeløs for det ansvar sælger, måtte blive pålagt, og som er videregående end sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af sælger via køber til tredjemand.
15.4. Sælger hæfter aldrig for fejlopmålinger, driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab.
16. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgeres leverandører
16.1. Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab, eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller – grundlag.
16.2. I det tilfælde, hvor sælgers leverandør eller anden tredjemand har ansvar overfor sælger for forsinkelser eller mangler, vil sælger være indstillet på at give køber transport i sælgeres krav mod leverandøren eller tredjemand.
17. Tvister
17.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres med voldgift, medmindre sælger bestemmer at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole.
17.2. Ansvar reguleres i øvrigt i henhold til ABR 89 og AB 92.
17.3. Skal sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved sælgers hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

Lad os kontakte dig og snakke om mulighederne for nye vinduer og døre